طرح درآمدی آویژه سگال

طرح درآمدزایی

 شرکت بازاریابی شبکه‌ای

آویژه سگال


طرح درآمدزایی شرکت آویژه سگال :

طرح درآمدزایی شرکت آویژه سگال از5بخش مجزا تشکیل شده است که نمایندگان شرکت می توانند در هر قسمت با احراز شرایط مشخص شده، پورسانت یا پاداش آن قسمت از طرح را دریافت نمایند. به طور خلاصه طرح درآمدی شرکت مشتمل بر بخش های زیر می باشد:

 

عنوان طرح پرداخت

میزان پرداختی

تخفیف خرده فروشی

10 درصد از مبلغ

پورسانت چندسطحی

7 تا 10 درصد از BV

پاداش جداشونده

5 تا 12 درصد از BV

پاداش رده راهبری

19 درصد از BV

پاداش مشارکت

 یک درصد از BV

جمع پاداش و پورسانت پرداختی

32 تا 42 درصد از BV

نکته: درصدهای فوق براساس قیمت مصرف کننده( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)پس از اعمال ضریب کالا به استثنای تخفیف خرده فروشی که بدون احتساب ضریب ارزش تجاری می باشند.

تبصره1: ماکزیمم پورسانت پرداختی کل شرکت به میزان چهل درصد از فروش کل شرکت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالاها میباشد

بخش اول:

تخفیف خرده فروشی: در این طرح بازاریابانی که به رده مدیریتی چهار ستاره نرسیده باشند به ازای مبلغ کل فروش بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هر فاکتور بدون محاسبه ارزش تجاری محصولات به میزان 10 درصد از مبلغ فاکتور بعنوان تخفیف خرده فروشی از مبلغ فاکتور کسر و در لحظه خرید از این تخفیف برخوردار می شوند.

بازاریابانی که به یکباره به رده مدیریتی چهار ستاره و بالاتر برسند درصد خرده فروشی آنها از ماه بعدی به میزان 5 درصد از مبلغ فروش در هر فاکتور حساب خواهد شد.

 

بخش دوم:

پورسانت چند سطحی:

در این قسمت مبلغ کل پرداختی حداکثر معادل 10% بهای کالا، پس از اعمال ضریب کالا می باشد. این پورسانت براساس میزان فروش بازاریاب و زیرمجموعه هایش در پایان همان ماه محاسبه و پرداخت می شود و میزان فروش هر ماه به ماه بعد منتقل نخواهد شد. هر نماینده به ازاء ارتقاء به رده بالاتر و پس از احراز شرایط می‌تواند نهایتا تا 7 سطح طبق جدول زیر از پورسانت چندسطحی بهره مند شود.

مدیر سه ستاره و

* * *

چهار ستاره

* * * *

مدیر دو ستاره

* *

مدیر یک ستاره

*

سطح

1.5%

3%

3%

1

1.5%

2%

2%

2

1.5%

2%

1%

3

1.5%

2%

1%

4

1.5%

1%

 

5

1.5%

 

 

6

1%

 

 

7

 

*تمام درصد های فوق براساس امتیاز تجاری یا (Business Value) می باشد.

امتیاز تجاری(BV): هر محصول یک امتیاز تجاری دارد که درصدی از قیمت آن محصول است. این امتیاز معیار پرداخت پورسانت از فروش شبکه برای نماینده های فروش است.

شرایط دریافت پورسانت: برای جلوگیری از بیش انباشته شدن موجودی کالا طبق تعاریف مدیر باید حداقل فروش شخصی 100 هزار تومان در ماه داشته باشد. در نتیجه در هر ماه تنها نمایندگانی می توانند از فروش مجموعه خود پورسانت دریافت کنند که در آن ماه حداقل فعالیت را در شرکت داشته و شرایط اشتغال به فعالیت را احراز نموده باشند.

 

تعریف رده های مدیریتی:

*مدیر یک ستاره: مدیر یک ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی 100 هزار تومان در ماه داشته باشد.

 * *مدیر دو ستاره: مدیر دو ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته و حداقل دارای دو شاخه بالای 5 میلیون ریال باشد. (حداقل دو شاخه)

* * *مدیر سه ستاره: مدیر سه ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و حداقل چهار مدیر دو ستاره (یا بالاتر) در حداقل دو شاخه داشته باشد. و مجموع فروش 7 میلیون تومان داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

* * * *مدیر چهار ستاره: مدیر 4 ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان داشته و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر سه ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

* * * * *مدیر پنج ستاره:مدیر پنج ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر 4 ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر به صورت مجزا، یک مدیر سه ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل سه شاخه)

* * * * * *مدیر شش ستاره: مدیر شش ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر پنج ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر، به طور مجزا یک مدیر چهار ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل سه شاخه)

* * * * * * *مدیر هفت ستاره: مدیر هفت ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر شش ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر به طور مجزا، یک مدیر پنج ستاره (یا بالاتر) و در یک شاخه دیگر به صورت مجزا، یک مدیر چهار ستاره (یا بالاتر) داشته باشد.(حداقل چهارشاخه)

مدیر نقره ای: مدیر نقره ای کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان و حداقل در یک شاخه یک مدیر هفت ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. همچنین حداقل در دو شاخه دیگر به صورت مجزا، و در هر شاخه یک مدیر شش ستاره (یا بالاتر) و در یک شاخه دیگر به طور مجزا یک مدیر پنج ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

مدیر طلایی: مدیر طلایی کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان و حداقل در یک شاخه یک مدیر نقره ای داشته باشد. همچنین حداقل در دو شاخه دیگر  به صورت مجزا، و در هر شاخه یک مدیر هفت ستاره (یا بالاتر) و در یک شاخه دیگر به طور مجزا یک مدیر شش ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

مدیر پلاتینیوم: مدیر پلاتینیوم کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر نقره ای داشته باشد. همچنین حداقل در دو شاخه دیگر به صورت مجزا، و در هر شاخه یک مدیر هفت ستاره (یا بالاتر) داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

اطلاعات مربوط به حداقل شرایط لازم برای ارتقا در سطوح مدیریتی بالاتر از 4 ستاره به صورت واضح تر در جدول زیر ارائه شده است.

عنوان

حداقل فروش شخصی (تومان)

شاخه اول

شاخه دوم

شاخه سوم

شاخه چهارم

مدیر 4 ستاره

100000

مدیر 3 ستاره

مدیر 3 ستاره

....

....

مدیر 5 ستاره

100000

مدیر 4 ستاره

مدیر 4 ستاره

مدیر 3 ستاره

....

مدیر 6 ستاره

100000

مدیر 5 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر 4 ستاره

....

مدیر 7 ستاره

100000

مدیر 6 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر 4 ستاره

مدیر نقره ای

100000

مدیر 7 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر طلایی

100000

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

مدیر 7 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر پلاتینیوم

100000

مدیر نقره ای

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

مدیر 7 ستاره

 

بخش سوم:

پاداش جداشونده:

زمانی که هر کدام از اعضاء زیر مجموعه یک بازاریاب تبدیل به یک گروه مستقل شوند، بازاریاب حامی آن نماینده از پاداش جداشونده برخوردار خواهد شد.در پاداش جداشونده، مبلغ کل پرداختی معادل 5 تا12 درصد قیمت مصرف کننده پس از اعمال ضریب کالا می باشد.

در این بخش از طرح شرکت آویژه سگال، پاداش دهی مدیران با در نظر گرفتن سطوح مدیریتی آنها به دو صورت مجزا ارائه شده که اطلاعات آن در دو جدول زیر آمده است.

* در جدول زیر، شرط جداشونده یا سطح، مدیر چهار ستاره (یا بالاتر) در نظر گرفته شده است.

مدیر 6 ستاره و بالاتر

* * * * * *

مدیر 5 ستاره

* * * * * 

مدیر 4 ستاره

* * * *

نسل

1%

2%

2%

1

1%

2%

1%

2

1%

1%

1%

3

1%

1%

....

4

1%

1%

....

5

1%

......

....

6

1%

......

....

7

 

* در جدول زیر، شرط جداشونده یا سطح، مدیر شش ستاره (یا بالاتر) در نظر گرفته شده است.

مدیر پلاتینیوم

مدیر طلایی

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

نسل

1%

1%

1%

1%

1

1%

1%

1%

1%

2

1%

1%

1%

....

3

1%

1%

....

....

4

1%

....

....

....

5

 

تعریف رده های راهبری:

راهبر سفید: راهبر سفید نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و حداقل چهار مدیر دو ستاره (یا بالاتر) در حداقل دو شاخه داشته باشد. و مجموع فروش  شخصی به علاوه فروش گروهی 10 میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

راهبر زرد: راهبر زرد نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک راهبر سفید (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی 50 میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

راهبر نارنجی: راهبر نارنجی نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک راهبر زرد (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی 150 میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

راهبر سبز: راهبر سبز نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و در یک شاخه حداقل یک راهبر نارنجی (یا بالاتر) و در شاخه دیگر حداقل یک راهبرزرد (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی 300 میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

راهبر قرمز: راهبر قرمز نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و در یک شاخه حداقل یک راهبر سبز (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبرنارنجی (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر زرد (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی 500 میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل سه شاخه)

راهبر مشکی: راهبر مشکی نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و در یک شاخه حداقل یک راهبر قرمز (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبرسبز (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر نارنجی (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر زرد (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی یک میلیارد میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل چهار شاخه)

 راهبر آبی: راهبر آبی نماینده ای است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته باشد. و در یک شاخه حداقل یک راهبر مشکی (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر قرمز (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر سبز (یا بالاتر) و در یک شاخه حداقل یک راهبر نارنجی (یا بالاتر) داشته باشد. و مجموع فروش شخصی به علاوه فروش گروهی سه میلیارد میلیون تومانی داشته باشد. (حداقل چهار شاخه)

بخش چهارم:

پاداش رده راهبری:

در این رده مدیریتی شرکت به ازای احراز شرایط هر رده مدیریتی، به نسبت ضریبی که بر اساس فرمول به هر راهبر تعلق میگیرد از استخری که مربوط به هر رده راهبری میباشد بهره مند میگردد. به این ترتیب که هر راهبر سفید بر اساس ضریبی که در انتهای ماه دریافت میکند، به نسبت مجموع ضرایب تمام راهبران سفید در همان ماه، از موجودی استخر راهبران سفید در آن ماه سهم میبرد.

ضریب هر راهبر به این ترتیب تعیین میشود که شاخه های هر راهبر بر اساس مجموعBV  به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب میشوند و هر شاخه شماره ای پیدا میکند، به عنوان مثال شاخه بزرگتر شماره 1 میشود، شاخه بعدی شماره 2 میشود و به همین ترتیب الی آخر. حال مجموعBV  هر شاخه ضرب در شماره شاخه میشود، یعنی مجموعBV  شاخه بزرگتر ضرب در عدد 1 میشود و مجموعBV  شاخه دوم ضرب در عدد 2 میشود و...

 و ضریب هر راهبر برای بهره مندی از پاداش رده راهبری از مجموع حاصلضرب BV شاخه ها در شماره شاخه ها بدست می آید.

استخر راهبران سفید از 4 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران زرد از 3 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران نارنجی از 3 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران سبز از 3 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران قرمز از 3 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران مشکی از 2 درصد از BV شرکت تشکیل میشود و استخر راهبران آبی از 1 درصد از BV شرکت تشکیل میشود.

 

رده

درصد استخر

حداقل فروش سازمان (تومان)

حداقل

تعداد شاخه

شرایط احراز رده راهبری

سفید

4%

10 میلیون

2 شاخه

داشتن 4 مدیر دو ستاره در حداقل دو شاخه

زرد

3%

50 میلیون

2 شاخه

داشتن یک راهبر سفید در یک شاخه و یک راهبر سفید در یک شاخه

نارنجی

3%

150 میلیون

2 شاخه

داشتن یک راهبر زرد در یک شاخه و یک راهبر زرد در یک شاخه

سبز

3%

300 میلیون

2 شاخه

داشتن یک راهبر نارنجی در یک شاخه و یک راهبر زرد در یک شاخه

قرمز

3%

500 میلیون

3 شاخه

داشتن یک راهبر سبز در یک شاخه و یک راهبر نارنجی در یک شاخه و یک راهبر زرد در یک شاخه

مشکی

2%

1 میلیارد

4 شاخه

داشتن یک راهبر قرمز در یک شاخه و یک راهبر سبز در یک شاخه و یک راهبر نارنجی در یک شاخه و یک راهبر زرد در یک شاخه

آبی

1%

3 میلیارد

4 شاخه

داشتن یک راهبر مشکی در یک شاخه و یک راهبر قرمز در یک شاخه و یک راهبر سبز در یک شاخه و یک راهبر نارنجی در یک شاخه

 

تبصره2:

اگر تعداد راهبران در رده پایین تر کمتر از تعداد راهبران در رده بعدی باشد مدیران رده راهبری بالاتر از رده مدیریتی پایین تر نیز محسوب می شوند.

 

 بخش پنجم:

پاداش مشارکت ماهیانه:

به مدیران فروشی که خودشان مدیر پلاتینیوم باشند و در سازمان خود حداقل یک مدیر پلاتینیوم داشته باشند به صورت کاملا مساوی پرداخت میگردد و زمان انتخاب این افراد پایان هر فصل (سه ماه یکبار )خواهد بود و سه ماه بعدی را در صورت حفظ شرط در هر ماه، 1% از امتیاز فروش هر ماه را به عنوان پاداش دریافت مینمایند.

تبصره  3:

شرکت آویژه به منظور حمایت از بازاریابان خود و جهت احقاق حق بازاریابان این شرکت و در راستای پرداخت تمامی پورسانت تولید شده در پلن درآمدزایی ضریبی را بعنوان ضریب S   تعریف مینماید که تا زمانیکه بازاریابانی به مراحل آخر پلن درآمدزایی دست پیدا نکنند پورسانتهای پرداخت نشده در آن مراحل به شرکت تعلق نگرفته و توسط ضریب تعریف شده بین تمام بازاریابان بر اساس پورسانتهایشان تقسیم گردد.

(پورسانتهای تعلق نگرفته در مراحل پایانی پلن بعلاوه پورسانت تولید شده از پلن ) تقسیم بر (پورسانت تولید شده پلن)

 

این طرح درآمدزایی در پنج بخش بعنوان پاداش و پورسانت تعریف شده و دارای سه تبصره ویرایش شده است که درخواست میگردد بعد از دو ماه آزمایش و بکار گیری پلن درآمدزایی نسبت به اصلاحات جزیی و تغییرات احتمالی؛فرصتی مد نظر گرفته شود.