طرح درآمدی آویژه سگال

طرح درآمدزایی شرکت آویژه سگال :

طرح درآمدزایی شرکت آویژه سگال از6 بخش مجزا تشکیل شده است که نمایندگان شرکت می توانند در هر قسمت با احراز شرایط مشخص شده، پورسانت یا پاداش آن قسمت از طرح را دریافت نمایند. به طور خلاصه طرح درآمدی شرکت مشتمل بر بخش های زیر می باشد:

 

عنوان طرح پرداخت

میزان پرداختی

تخفیف خرده فروشی

10%

پاداش خرده فروشی

 

2%_8% pv

پورسانت چندسطحی

10% -14.5BV

پاداش جداشونده

5%-12 BV

پاداش رده راهبری

BV 7%

پاداش مشارکت

 

3% BV

به غیر از 10% تخفیف خرده فروشی جمع پاداش و پورسانت پرداختی بر اساس BV

%27 %44,5

 

نکته: درصدهای فوق براساس قیمت مصرف کننده( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) پس از اعمال ضریب کالا به استثنای تخفیف خرده فروشی که بدون احتساب ضریب ارزش تجاری  می باشند.

تبصره1: ماکزیمم پورسانت پرداختی کل شرکت به میزان چهل درصد از فروش کل شرکت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالاها میباشد

بخش اول:

تخفیف خرده فروشی:در این طرح تمام بازاریابان به ازای مبلغ کل فروش  بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هر فاکتور بدون محاسبه ارزش تجاری محصولات به میزان 10درصد از مبلغ فاکتور بعنوان تخفیف خرده فروشی از مبلغ فاکتور کسر و در لحظه خرید از این تخفیف برخوردار می شوند

 

بخش دوم :

سود خرده فروشی :

در این طرح طبق جدول درصدی از ارزش تجاری بهای کالا فروخته شده توسط بازاریابی که رده مدیریتی آنان مدیر یک ستاره تا مدیر چهار ستاره باشند، تحت عنوان سود خرده‌فروشی به وی تعلق پیدا خواهد کرد.

مبلغ سفارش (تومان)

درصد پورسانت

0 تا 200,000

PV 2%

مازاد از 201،000 تا 400،000

PV %4

مازاد از 401،000 تا 700،000

PV %6

مازاد از 701،000 تا 1،200،000

PV %8

 

 

 

امتیاز فروش شخصی (Personal Value) : هر محصول یک امتیاز فروش شخصی دارد که درصدی از قیمت محصول است. در هر فاکتور خرید جمع PV تمام محصولات داخل فاکتورخرید محاسبه شده و PV آن بدست می آید، سپس بر اساس حجم سفارش، طبق جدول فوق پاداش خرده فروشی محاسبه می شود شایان ذکر است ضریب ارزش تجاری تمام محصولات بدون استثنا بالای 0.4 خواهد بود . ضمنا در این پاداش جمع تمام فاکتورها در طی یک ماه محاسبه و این پاداش بر روی پورسانت هر ماه اضافه شده و پرداخت میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم:

پورسانت چند سطحی:

در این قسمت مبلغ کل پرداختی حداکثر معادل 14.5% بهای کالا، پس از اعمال ضریب کالا می باشد. این پورسانت براساس میزان فروش بازاریاب و زیرمجموعه هایش در پایان همان ماه محاسبه و پرداخت می شود و میزان فروش هر ماه به ماه بعد منتقل نخواهد شد. هر نماینده به ازاء ارتقاء به رده بالاتر و پس از احراز شرایط می‌تواند نهایتا تا 7 سطح طبق جدول زیر از پورسانت چندسطحی بهره مند شود.

مدیر سه ستاره و بالاتر

مدیر دو ستاره

مدیر یک ستاره

سطح

4%

4%

4%

1

3.5%

% 3.5

3%

2

3%

3%

2%

3

2%

2%

1%

4

1%

1%

 

5

0.5%

 

 

6

0.5%

 

 

7

 

*تمام درصد های فوق براساس امتیاز تجاری یا (Business Value) می باشد.

امتیاز تجاری (BV): هر محصول یک امتیاز تجاری دارد که درصدی از قیمت آن محصول است. این امتیاز معیار پرداخت پورسانت از فروش شبکه برای نماینده های فروش است.

شرایط دریافت پورسانت: برای جلوگیری از بیش انباشته شدن موجودی کالا طبق تعاریف مدیر باید حداقل فروش شخصی 100 هزار تومان در ماه داشته باشد. در نتیجه در هر ماه تنها نمایندگانی می توانند از فروش مجموعه خود پورسانت دریافت کنند که در آن ماه حداقل فعالیت را در شرکت داشته و شرایط اشتغال به فعالیت را احراز نموده باشند.

مدیر یک ستاره:  مدیر یک ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی 100 هزار تومان در ماه داشته باشد.

مدیر دو ستاره: مدیر دو ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته و حداقل دارای دو شاخه بالای 7 میلیون ریال باشد

مدیر سه ستاره: مدیر سه ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان داشته و حداقل در دو شاخه جمع فروش حداقل 7میلیون تومان داشته باشد. (حداقل دو شاخه و در هر شاخه دو مدیر دو ستاره داشته باشد)  

مدیر چهار ستاره: مدیر 4 ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100هزار تومان داشته و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر سه ستاره داشته باشد. (حداقل دو شاخه)

مدیر پنج ستاره: مدیر پنج ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر 4 ستاره داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر، به صورت مجزا یک مدیر سه ستاره داشته باشد. (حداقل سه شاخه)

مدیر شش ستاره: مدیر شش ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر پنج ستاره داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر، به طور مجزا یک مدیر چهار ستاره داشته باشد. (حداقل سه شاخه)

مدیر هفت ستاره: مدیر هفت ستاره کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در 2 شاخه و در هر شاخه یک مدیر شش ستاره داشته باشد. همچنین حداقل در یک شاخه دیگر، به طور مجزا یک مدیر پنج ستاره و در یک شاخه دیگر به صورت مجزا یک مدیر چهار ستاره داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

مدیر نقره ای : مدیر نقره ای کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در یک شاخه یک مدیر هفت ستاره داشته باشد. همچنین حداقل در دو شاخه دیگر، به صورت مجزا و در هر شاخه یک مدیر شش ستاره و در یک شاخه دیگر به طور مجزا یک مدیر پنج ستاره داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

مدیر طلایی: مدیر طلایی کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در یک شاخه یک مدیر هشت ستاره داشته باشد. همچنین حداقل در دو شاخه دیگر، به صورت مجزا و در هر شاخه یک مدیر هفت ستاره و در یک شاخه دیگر به طور مجزا یک مدیر شش ستاره داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

مدیر پلاتینیوم: مدیر پلاتینیوم کسی است که حداقل فروش شخصی ماهیانه 100 هزار تومان و حداقل در دو شاخه و در هر شاخه یک مدیر هشت ستاره داشته باشد. همچنین به صورت مجزا حداقل در دو شاخه دیگر و در هر شاخه یک مدیر هفت ستاره داشته باشد. (حداقل چهارشاخه)

اطلاعات مربوط به حداقل شرایط لازم برای ارتقا در سطوح مدیریتی بالاتر از 4 ستاره به صورت واضح تر  در جدول زیر ارائه شده است.

 

عنوان

حداقل فروش شخصی (تومان)

شاخه اول

شاخه دوم

شاخه سوم

شاخه چهارم

مدیر 4 ستاره

100000

مدیر 3 ستاره

مدیر 3 ستاره

 

 

مدیر 5 ستاره

100000

مدیر 4 ستاره

مدیر 4 ستاره

مدیر 3 ستاره

 

مدیر 6 ستاره

100000

مدیر 5 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر 4 ستاره

 

مدیر 7 ستاره

100000

مدیر 6 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر 4 ستاره

مدیر نقره ای

100000

مدیر 7 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر 5 ستاره

مدیر طلایی

100000

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

مدیر 7 ستاره

مدیر 6 ستاره

مدیر پلاتینیوم

100000

مدیر نقره ای

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

مدیر 7 ستاره

 

* با توجه به طرح درآمدزایی شرکت به مدیر یک ستاره تا سه ستاره فقط پورسانت چند سطحی تعلق خواهد گرفت، اما مدیران در سطوح 4 ستاره و بالاتر، هم از پورسانت چندسطحی و هم از پاداش جداشونده بهره مند خواهند شد.

 

 

 

 

بخش چهارم:

پاداش جداشونده:

زمانی که هر کدام از اعضاء زیر مجموعه یک بازاریاب تبدیل به یک گروه مستقل شوند، بازاریاب حامی آن نماینده از پاداش جداشونده برخوردار خواهد شد. در پاداش جداشونده، مبلغ کل پرداختی معادل5 تا 12% قیمت مصرف کننده پس از اعمال ضریب کالا می باشد.

 

در این بخش از طرح شرکت آویژه سگال، پاداش دهی مدیران با در نظر گرفتن سطوح مدیریتی آنها به دو صورت مجزا ارائه شده که اطلاعات آن در دو جدول زیر آمده است.

 

* در جدول زیر، شرط جداشونده یا سطح، مدیر چهار ستاره در نظر گرفته شده است.

مدیر 6 ستاره و بالاتر

مدیر 5 ستاره

مدیر 4 ستاره

سطح

3%

3%

3%

1

2%

2%

2%

2

1%

1%

 

3

1%

 

 

4

 

* در جدول زیر، شرط جداشونده یا سطح، مدیر شش ستاره در نظر گرفته شده است.

مدیر پلاتینیوم

مدیر طلایی

مدیر نقره ای

مدیر 7 ستاره

سطح

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1

1.5%

1.5%

1.5%

 

2

1%

1%

 

 

3

1%

 

 

 

4

 

 

بخش پنجم

پاداش رده راهبری:

در این رده مدیریتی شرکت به ازای احراز شرایط هر رده مدیریتی میزان یک درصد از فروش شرکت بدون احتساب تخفیف خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مساوی بین بازاریابان هر رده راهبری تقسیم می شود.

رده

درصد راهبری

حداقل فروش سازمان (تومان)

تعداد شاخه

شرایط احراز رده راهبری

سفید

1%

35 میلیون

2 شاخه

داشتن دو مدیر چهار ستاره در هر شاخه

زرد

1%

80 میلیون

2 شاخه

داشتن یک راهبر سفید در هر شاخه

نارنجی

1%

200 میلیون

2 شاخه

داشتن دو راهبر سفید در هر شاخه

سبز

1%

300 میلیون

3 شاخه

داشتن یک راهبر زرد در هر شاخه

قرمز

1%

700 میلیون

3 شاخه

داشتن دو راهبر زرد در هر شاخه

مشکی

1%

1 میلیارد

4 شاخه

داشتن یه راهبر نارنجی در هر شاخه

آبی

1%

3 میلیارد

4 شاخه

داشتن یک راهبر قرمز در هر شاخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش ششم

پاداش مشارکت ماهیانه:

به مدیران فروشی که خودشان مدیر پلاتینیوم باشند و در سازمان خود حداقل یک مدیر پلاتینیوم داشته باشند به صورت کاملا مساوی پرداخت میگردد و زمان انتخاب این افراد پایان هر فصل (سه ماه یکبار )خواهد بود و سه ماه بعدی را به شرط حفظ شرط در هر ماه، 3% از امتیاز فروش هر ماه را به عنوان پاداش دریافت مینمایند

 

تبصره  2:

شرکت آویژه به منظور حمایت از بازاریابان خود و جهت احقاق حق بازاریابان این شرکت و در راستای پرداخت تمامی پورسانت تولید شده در پلن درآمدزایی ضریبی را بعنوان ضریب S   تعریف مینماید که تا زمانیکه بازاریابانی به مراحل آخر پلن درآمدزایی دست پیدا نکنند پورسانتهای پرداخت نشده در آن مراحل به شرکت تعلق نگرفته و توسط ضریب تعریف شده بین تمام بازاریابان بر اساس پورسانتهایشان تقسیم گردد

·       (پورسانتهای تعلق نگرفته در مراحل پایانی پلن بعلاوه پورسانت تولید شده از پلن ) تقسیم بر (پورسانت تولید شده پلن)

·       این طرح درآمدزایی در شش بخش بعنوان پاداش و پورسانت تعریف شده و دارای دو تبصره ویرایش شده است که درخواست میگردد بعد از دو ماه آزمایش و بکار گیری پلن درآمدزایی نسبت به اصلاحات جزیی و تغییرات احتمالی؛ فرصتی مد نظر گرفته شود